MUDr. Jitka Čišecká · Praktický lékař pro děti a dorost

Informace pro pacienty

Pravidla chování pacientů v ordinaci a čekárně

Vzhledem k nutnosti zvýšení hygieny žádáme pacienty, aby se řídili následujícími doporučeními:

1. Rouška na obličeji úměrně věku a možnostem dítěte, u starších dětí a dospělých je samozřejmostí pokud  máte onemocnění  typu  kašel, rýma, bolesti v krku, teploty a to i nyní v postcovidovém období
2. Nenechat děti volně pobíhat po ordinaci a brát do rukou jiné předměty, než které jim budou sestrou či lékařem nabídnuty
3. Malé děti si doprovázející osoba nejlépe posadí na klín, pokud je s 1 osobou více dětí – řídit se pokyny sestry nebo lékaře

4. Pokud  je to jen trochu možné, neberte  do ordinace  další zdravé sourozence, kteří  nepotřebují  vyšetření

5. V čekárně prosím respektujte  vybavení a  nenechávejte děti  bez  dozoru.  Zdravotnické zařízení není  herna, ani dětský koutek

 

Děkujeme za pochopení


Co je registrace a k čemu slouží?

Každý pacient starší 18 let má právo vybrat si jednoho praktického lékaře (děti do 19 let praktického lékaře pro děti a dorost) a zaregistrovat se k němu. Na rozdíl od lékařů-specialistů, kteří se starají o vybrané úseky pacientova těla a duše, registrující lékař si udržuje přehled o celkovém zdravotním stavu pacienta, provádí mu preventivní prohlídky, posílá jej na odborná vyšetření k lékařům-specialistům, z jejich závěrů skládá celkovou diagnózu a navrhuje další léčebné postupy. Podle předpisů přísluší registrujícímu lékaři i některé úřední výkony, jako je potvrzování různých přihlášek, žádostí, pojistek, posudky o zdravotní způsobilosti, pracovních neschopností a podobně. Pokud si pacient žádného registrujícího lékaře nezvolí, může se stát, že přehlédne počáteční stádium vážné choroby nebo onemocní chorobou, proti níž existuje očkování, ale pacient je nevyužil. Vztah mezi pacientem a registrujícím lékařem vyžaduje velkou důvěru, bez které nemůže lékař pacienta úspěšně léčit. Proto má i lékař možnost pacientovu žádost o registraci v odůvodněných případech odmítnout. V našem zdravotnickém zařízení neregistrujeme pacienty, kteří k nám již jednou ztratili důvěru a přeregistrovali se k jinému lékaři.


Jak mám postupovat při narození dítěte?

Jestliže jste nastávající rodiče a vybrali jste si mne jako registrujícího lékaře pro své dítě, kontaktujte naše zdravotnické zařízení před narozením dítěte osobně, telefonicky nebo elektronicky. Datum propuštění z porodnice a adresu pobytu dítěte nám oznamte telefonicky nejpozději v den propuštění a  budete  informováni jak  dále postupovat. Zpravidla je první návštěva v ordinaci nejpozději do 2 dnů od propuštění.


Jak mám postupovat při objevení příznaků nemoci?

Ohrožení života

Jestliže příznaky ohrožují život dítěte (krvácení, potíže s dýcháním, zástava srdce, silné střevní potíže, silné bolesti břicha, nezvladatelná horečka, otrava), poskytněte první pomoc a ihned volejte Rychlou zdravotní pomoc linku 155 nebo 112.

Neprodlená lékařská pomoc
Jestliže příznaky zjevně neohrožují život dítěte, ale vyžadují podle Vašeho názoru neprodlenou lékařskou pomoc, v provozní době volejte do naší ordinace. Mimo naši dobu volejte nebo osobně kontaktujte Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost, kterou v našem regionu zajišťuje:
Nemocnice Písek, Čapkova 589, tel.382 772 180, ordinační doba Po-Pá 16-20h, So-Ne 8-20h.

Běžná lékařská pomoc
Jestliže příznaky podle Vašeho názoru nevyžadují neprodlenou lékařskou pomoc, poskytněte dítěti pomoc podle svých znalostí a zkušeností a objednejte se telefonicky u sestry.  Nejlépe volat mezi 8.30-9.00 do ordinace  dle   rozpisu na úvodní stránce


Jaké změny mám lékaři oznamovat?

Svému registrujícímu lékaři oznamte do 8 dnů každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.

Dále je důležité doručit do ordinace lékařské zprávy z odborných vyšetření


K jakým zdravotním službám je nutný písemný souhlas?

V naší ordinaci vyžadujeme písemný souhlas k provedení každého nepovinného očkování a k aplikaci každého antibiotika injekcí. Písemnou formu vyžadujeme také k odmítnutí očkování, které je hrazené z veřejného zdravotního pojištění.


Kdo má přístup k mé zdravotnické dokumentaci?

Zdravotnická dokumentace vedená lékařem o pacientovi je majetkem lékaře. Pacient, jeho zákonný zástupce a zmocněné osoby mohou požádat o výpis nebo kopii.


Kdy a jak k vám mohu přeregistrovat dítě od jiného lékaře?

Zaregistrovat se k nám může pacient do 19 let věku, který se v uplynulých 3 měsících nezaregistroval k jinému praktickému lékaři pro děti a dorost ani k praktickému lékaři pro dospělé.

O registraci se můžete  předem telefonicky nebo emailem  informovat


Kdy a jak mám dítě objednat na preventivní prohlídku?

Na preventivní prohlídky se objednávejte telefonicky u sestry  v termínech  dle  zdravotního průkazu -  tedy  3,5,7,9,11,13,15,17  let a  před 19. rokem k výstupní


Kdy a jak mohu od vás přeregistrovat dítě k jinému lékaři?

Jestliže jste se dohodli na nové registraci s jiným lékařem, sdělte mu naši adresu, případně kontakt na náš e-mail a web. Nám sdělte pro kontrolu jméno a adresu Vašeho nového registrujícího lékaře.


Kdy a jak mohu požádat o návštěvu lékaře doma?

Návštěva lékaře v domácím prostředí je hrazena z veřejného zdravotního pojištění pouze v případě, že zdravotní stav pacienta neumožňuje jeho přepravu do ordinace a zpět běžným dopravním prostředkem, jakým je např. osobní automobil.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, volejte Rychlou zdravotní pomoc linku 155 nebo 112.

Jinak vždy objednávat telefonicky do ordinace, kde aktuálně ordinujeme, nebo na mobil sestry 702004264

Pokud je to možné, doporučujeme vyšetření v ordinaci - možnost dalšího laboratorního vyšetření apod.


Mohu požádat o vystavení elektronického receptu?

Od 1.1.2018 vystavujeme  elektronické recepty


Potřebuji ohodnotit následky úrazu pro pojišťovnu...

Následky úrazu hodnotíme obvykle na základě odborných nálezů lékařů-specialistů, kteří úraz léčili.  V případě potřeby Vás objednáme na kontrolní prohlídku


Potřebuji potvrdit přihlášku do školy nebo jiný doklad...

Posudky o zdravotní způsobilosti (mateřská škola, střední škola, vysoká škola, dětské tábory a soustředění) a některé další doklady potvrzujeme obvykle bez vyšetření. V případě potřeby Vás objednáme na kontrolní prohlídku a sdělíme Vám termín vyzvednutí potvrzeného dokladu

Doporučujeme předem telefonicky o posudek požádat

Posudky pro řidičský průkaz, svářečský průkaz a na různé brigády  a výpisy z dokumentace doporučujeme také  předem telefonicky objednat

Výpisy a složitější posudky na počkání jsou s příplatkem 100%


Potřebuji potvrdit zdravotní způsobilost k nějaké činnosti...

Zdravotní způsobilost (např. k řízení vozidel, k držení střelné zbraně, k výkonu profese, ke sportovní činnosti, k účasti na zotavovací akci apod.) potvrzujeme na základě údajů ve zdravotní dokumentaci a  ev. i lékařské prohlídky - je  třeba   se  předem telefonicky  objednat !!

Tato potvrzení nemohou poskytovat  jiní lékaři - např. v  době   mé  dovolené  je zastupující lékař  pouze pro případ nemoci -  nelze   tedy   požadovat po zastupujícím lékaři  potvrzení o zdravotní způsobilosti


S kým mohu poslat dítě k lékaři?

Nezletilý pacient mladší 15 let může být podle zákona ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce nebo jím písemně (není nutné, pokud rodinu znám) zmocněné oprávněné osoby (např. babičky). Nezletilý pacient starší 15 let může být  ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce. V naší ordinaci této možnosti využijeme a nebudeme již požadovat písemný souhlas zákonného zástupce s ošetřením nezletilých pacientů starších 15 let bez doprovodu. Nesvéprávné pacienty však nadále budeme ošetřovat pouze v doprovodu zákonného zástupce.